Urząd Gmina Wielgie

Odnośniki

Serwisy

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Treść strony

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w istniejących budynkach – Program EKOpiec 2018

Ogłoszenie
Wójta Gminy Wielgie

Wójt Gminy Wielgie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym.
Podstawą ogłoszonego naboru wniosków jest Program Priorytetowy EKOpiec 2018 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Goapsodarki Wodnej w Toruniu oraz Uchwała Nr XLII/254/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 22.02.2018 r.

Zbiórka odpadów wielogabarytowych

Urząd Gminy w Wielgiem informuje, że w niżej podanych terminach i miejscowościach zorganizowane zostaną bezpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych, AGD, RTV oraz zużytych opon samochodowych i motorowerowych z wyłączeniem opon pojazdów rolniczych i samochodów dostawczych oraz ciężarowych.

Zawiadomienie o kontroli opróżniania zbiorników

ZAWIADOMIENIE

O KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ( SZAMB ) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Wielgie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne ( szamb ) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informacja dla właściceli domków letniskowych

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Wielgie


Od 1 stycznia 2018r. dla wszystkich właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe przestanie obowiązywać ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Sprzątanie świata 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Sprzątanie Świata”, która ma miejsce w Polsce już 24 raz. W tym roku akcja „Sprzątanie Świata - Polska” rusza pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce".

Celami tegorocznej akcji jest: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.

APEL do hodowców drobiu

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa również człowiek. Poniżej zamieszczamy podstawowe zasady postępowania.

Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnego odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Wielgie na 2017 rok

Informuje się mieszkańców Gminy Wielgie, że została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym "HETMAN" Sp. zo.o. z siedzibą Florianów 24 – Zakład Utylizacji w Olszówce gmina Golub Dobrzyń na nieodpłatny odbiór odpadów zwierzęcych ( padliny ), które wymagają odpowiedniego unieszkodliwienia.

ZBIÓRKA ODPADÓW

ZBIÓRKA ODPADÓW - Urząd Gminy w Wielgiem informuje, że w niżej podanych terminach i miejscowościach zorganizowane zostaną bezpłatne zbiórki odpadów AGD, RTV oraz zużytych opon samochodowych i motorowerowych.

Wstępna lista zakwalifikowanych osób - EKOPIEC 2018

LISTA

WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIA WYMIANY ISTNIEJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W RAMACH PROGRAMU EKOPIEC NA TERENIE GMINY WIELGIE

Dnia 23 marca 2018 r. zakończono nabór wniosków na dofinansowanie wymiany istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym. O dofinansowanie ubiegało się 33 mieszkańców Gminy. Po wnikliwym rozpatrzeniu wniosków wybrano 10, które spełniły wszystkie wymogi formalne. Głównym kryterium wyboru była powierzchnia zgłoszonego budynku. W związku z ochroną danych osobowych Wójt Gminy Wielgie zastrzega sobie prawo do utajnienia danych osób, które skorzystają z dotacji na wymianę pieca.

Dane osobowe wnioskodawców znajdują się w dokumentacji dotyczącej dofinansowania źródeł ciepła – EKOpiec w tutejszym urzędzie, pokój nr 8.

Wstępnie zakwalifikowani do

dofinansowania wymiany istniejącego źródła ciepła

zasilanego paliwem stałym

 

 

Lp.

Miejscowość

Powierzchnia budynku

1.

Wielgie

305 m2

2.

Wielgie

300 m2

3.

Wielgie

177 m2

4.

Bałdowo

170,90 m2

5.

Zaduszniki

170 m2

6.

Wielgie

160 m2

7.

Bałdowo

160 m2

8.

Oleszno

150 m2

9.

Witkowo

150 m2

10.

Wielgie

150 m2

 

W przypadku ewentualnego wycofania się ze wstępnej listy osób lub wykluczenia po dokonanej wizji lokalnej z uwagi nie spełnienie kryteriów do dofinansowanie kwalifikowany będzie kolejny wniosek z listy.

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy, który ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Wielgie w terminie do 31 kwietnia 2018 r. dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1 ÷ 4. Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając pkt. 1.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielgie, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu – pokój nr 8.

Wójt Gminy Wielgie, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację w kasie Urzędu Gminy Wielgie lub na rachunek bankowy urzędu. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok – bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok – do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem,

b) 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok – od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem,

c) 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok – powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem.
 

Wójt Gminy Wielgie

Oświadczenie - wzór

Dodatkowa treść

Banery

Kontakt

Urząd Gminy Wielgie

ul. Starowiejska 8, 87-603  Wielgie

Email: gmina@wielgie.pl

Telefon: (54) 289-73-80

Faks: (54)289-77-95

http://www.wielgie.pl
[obiekt mapy] Gmina Wielgie - Lokalizacja

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.